Vår metod att plöja ner jordvärmeslang är skonsam mot trädgården. Risken för sättningar i marken minskar, den fina matjorden stannar överst,  till skillnad mot grävning då jorden vänds.

Fastighetsägare/Beställare måste dock vara medveten om att området endast grovåterställs.
Ev. sten o.dyl. som kommer i vägen och måste plockas upp, får fastighetsägaren själv stå för borttransport.

VI HAR HALMSTAD SOM STATIONERINGSORT MEN ÄR VERKSAMMA I HELA SÖDRA SVERIGE.

I huvudsak utförs plöjning av kollektorslang som en underentreprenad till Rörinstallationsföretag och hustillverkare men kan också utföras direkt till kund.
Vi ombesörjer även håltagning och isolering samt gräv-/schaktarbete i samband med våra jordvärmeplöjningar då slangen skall anslutas till värmepumpen i huset.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ TFN:  070-587 23 51 - Ove
070-544 01 72 – Lasse
Fastighetsägare/Beställare måste vara informerad, fullt medveten och ta ansvar för:
  •  Tillstånd av Miljö- och Hälsa i din hemkommun (vissa kommuner      kräver markband vid nedplöjning av slang)
  •  Kabelutsätning av El och Tel (bredband och kabel TV)
  •  Utsättning av rör, vatten, avlopp och ledningar i mark
  •  Plöjda ytor samt infarter till beröda områden endast grovåterställs
  •  Skador ang. ledningar, rör och dylikt vid plöjning som ej är utmärkta
  •  Sten, stubbar och dylikt som kommer upp vid plöjning
  •  Infartsvägar, plöjningsområde är framkomlig för maskinen
  •  Grävning och schakt ej sker inom området där ytjordvärmekollektorn är förlagd
Fakta om ytjordvärme
I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en möjlighet som är användbar för stora hus med relativt hög energiförbrukning. Ytjordvärme kräver stora grävbara ytor. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jord med hög vattenhalt.

Värmen i jorden utvinns via nedplöjda plastslangar. En miljövänlig, frostskyddad vätska (köldbäraren) cirkulerar i slangsystemet och avger den värme som samlats upp till värmepumpen. Där omvandlas den till högvärdig energi för uppvärmning och i vanliga fall även för produktion av varmvatten.

Dimensionering
Slanglängden är helt styrande för funktionen. En tumregel är en utvunnen värmeeffekt av 20-30 W/meter slang, slangens diameter är normalt 40 mm utvändigt. Om dimensioneringen är korrekt påverkas ej anläggning eller verkningsgrad av var i landet anläggningen finns. En värmepumpanläggning dimensioneras inte för att täcka hela värmebehovet, utan ska kompletteras med tillsatsvärme.

Dimensioneringen påverkas av jordtyp och vattenhalt. Ex: en jord med hög vattenhalt ger större värmeutbyte än en torr jord. Med korrekt dimensionerad kollektor (slanglängd) påverkas inte växtligheten efter vintern. Man kan generellt säga att det är bättre med en något för stor kollektor än en för liten.

Förläggning
Beroende på klimatvariationer och markbeskaffenhet i landet läggs den tunnväggiga slangen ner på djup som varierar mellan 0,6 och 1,5 meter. För att undvika att slangen skadas av normalt trädgårdsarbete, bör djupet inte understiga 0,6 meter. Ett normalt centrumavstånd mellan slingorna är ca 1 meter. Avståndet bör inte understiga 1 meter, eftersom ett för litet avstånd kan ge problem med markfrysning, som hindrar avrinning. För ett normalstort hus krävs en total slanglängd om 150-500 meter, vilket innebär att upp till 600 m2 behöver bearbetas. Slangen bör inte placeras närmaren huset än två meter. Det är också viktigt att isolera slangen där den går in till värmepumpen i huset och om den passerar nära vatten- och avloppsledningar.

Viktigt
Upprätta en slangkarta, så eventuella grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas.
En ytjordvärme är anmälningspliktig till Miljö & Hälsoskyddskontoret i din kommun.

PRISLISTA 2020
priser exkl. moms

Meterpris slangplöjning

Meterpris slangplöjniing med band
+ 2kr/m

Etableringsavgift 2000:-

Etableringsavgift , plöjning under 300m
3000:-

Bomkörning pga obefintlig utsättning av el,vatten, avlopp eller berg debiteras en extra förhöjd avgift om 3000:-

Håltagning (kärnborrning-normal vägg)  500:-/hål

Isolering: 60:-/m

Startgrop över 10m debiteras tim-kostnad 850:-

Samlingsbrunn:                      Begär offert

Matarledning dim. 40, 50, 60 tillkommer

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS
070-587 23 51 - Ove